About

Atlanta by way of Florida

Travel — Dogs — Bikes — Coffee

Photos taken with Nikon or Fuji